Ba, Bs Formlarının Vergi Dairesine Gönderilme Tarihleri ve Hadler

Kapsam: 04.02.2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

– Formların verilme süresi takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar verilebilecek,

– Formlarda uygulanan had 5.000 TL

Detaylı bilgi için 2010/14 sayılı sirkülerimizi inceleyiniz.