Usulsüzlük Cezaları

2023 Yılı

MADDE NO

KONUSU

2023 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 352

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

700

1 - Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

420

3- İkinci sınıf tüccarlar

210

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

95

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

55

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

26

 

II nci derece usulsüzlükler

370

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

210

3- İkinci sınıf tüccarlar

95

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

55

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

26

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

15

MADDE 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

2.200

 

1.100.000

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

 

 

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi. kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

2.200

  

 

- Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

110.000

- Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

1.100.000

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

1.100

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

26.000

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

1.300

.. 

 

 

 

 

 

 

MADDE NO

KONUSU

2023 Yılında Uveulanacak Tutar (TL)

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik veya hatalı yapan matbaa işletmecilerine

4.200

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

840.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

5.500

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

4.200

11 -Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına

 

Alt sınır

150.000

Üst sınır

1.500.000

MADDE 355

Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

9

MÜKERRER MADDE 355

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, mükerrer 242, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

- 86, 148, 149, 150, mükerrer 242, 256 ve 257 nci maddelerde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

7.500

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

3.700

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

1.900

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar:

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

4.400

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

2.200

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

1.180

-Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) ve (10) numaralı bentleri uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır)

2.800.000

- Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

5.500.000

MADDE 370

İzaha davet

 

 

- Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

320.000

EK MADDE 1

Uzlaşma limitleri

 

Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

15.000 üzeri

376 nci maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

15.000 ve altı

EK MADDE 11

Tarhiyat öncesi uzlaşma limiti

 

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

15.000 üzeri

 

 

2022 Yılı

MADDE NO

KONUSU

2022 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

4.900

 

3-İlanın;

 

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

4.900-490.000

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

490.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115

Tahakkuktan vazgeçme

58

MADDE 153/A

Teminat tutan

200.000

MADDE 177

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1-Yıllık;

 

- Alış tutarı

400.000

- Satış tutarı

570.000

2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı

200.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

400.000

MADDE 232

Fatura kullanma mecburiyeti

2.000

MADDE 252

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

5,80

MÜKERRER MADDE 257

Teminat Tutarı

 

 

Yeni işe başlayanlar

13.000.000

 

Faaliyeti devam edenler

130.000.000

MADDE 313

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

2.000

MADDE 323

Şüpheli alacak tutarı

4.000

MADDE 343

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

25

- Diğer vergilerde

50

MADDE 352

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

320

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

190

3- İkinci sınıf tüccarlar

95

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

43

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

25

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

12

II nci derece usulsüzlükler

170

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

95

3 - İkinci sınıf tüccarlar

43

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

25

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

12

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

6,80

   

 

 

 

MADDE NO

KONUSU

2021 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

500

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

250.000

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

500

- Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

25.000

- Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

250.000

 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

500

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

12.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

600

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

1.900

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

380.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

2.500

 

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.900

 

11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına

 

 

Alt sınır

68.000

 

Üst sınır

680.000

MADDE 355

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

4,20

MÜKERRER

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

MADDE 355

 

86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

3.400

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.700

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

880

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

2.000

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.000

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

530

 

-Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır)

1.300.000

 

- Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

2.500.000

MADDE 370

İzaha davet

 

 

- Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı

148.000

EK MADDE 1

Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

6.800 üzeri

EK MADDE 1

376 ncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

6.800 ve altı

EK MADDE 11

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

6.800 üzeri

2021 Yılı

MADDE NO

KONUSU

2021 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

3.600

 

3-İlanın;

 

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

3.600-360.000

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

360.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115

Tahakkuktan vazgeçme

43

MADDE 153/A

Teminat tutan

150.000

MADDE 177

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1-Yıllık;

 

- Alış tutarı

300.000

- Satış tutarı

420.000

2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı

150.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

300.000

MADDE 232

Fatura kullanma mecburiyeti

1.500

MADDE 252

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

4,30

MADDE 313

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.500

MADDE 343

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

19

- Diğer vergilerde

38

MADDE 352

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

240

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

140

3- İkinci sınıf tüccarlar

70

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

32

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

19

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

9

II nci derece usulsüzlükler

130

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

70

3 - İkinci sınıf tüccarlar

32

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

19

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

9

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

5

   

 

 

 

MADDE NO

KONUSU

2021 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

380

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

190.000

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

380

- Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

19.000

- Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

190.000

 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

380

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

9.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

450

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

1.400

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

280.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.900

 

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.400

MADDE 355

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

3,10

MÜKERRER

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

MADDE 355

 

86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

2.500

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.300

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

650

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.500

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

760

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

390

 

- Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.900.000

MADDE 370

İzaha davet

 

 

- Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı

109.000

 

2020 Yılı

 

 

MADDE NO

KONUSU

2020 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

3.300

 

3-İlanın;

 

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

3.300-330.000

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

330.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115

Tahakkuktan vazgeçme

40

MADDE 153/A

Teminat tutan

140.000

MADDE 177

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1-Yıllık;

 

- Alış tutarı

280.000

- Satış tutarı

390.000

2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı

140.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

280.000

MADDE 232

Fatura kullanma mecburiyeti

1.400

MADDE 252

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

4

MADDE 313

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.400

MADDE 343

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

18

- Diğer vergilerde

35

MADDE 352

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

220

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

130

3- İkinci sınıf tüccarlar

67

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

30

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

18

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

8,5

II nci derece usulsüzlükler

120

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

67

3 - İkinci sınıf tüccarlar

30

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

18

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

8,5

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,7

   

 

 

 

MADDE NO

KONUSU

2020 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

350

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

180.000

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

350

- Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

18.000

- Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

180.000

 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

350

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

8.500

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

420

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

1.300

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

260.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.800

 

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.300

MADDE 355

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,90

MÜKERRER

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

MADDE 355

 

86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

2.300

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.200

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

600

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.400

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

700

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

360

 

- Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.800.000

2019 Yılı


Birinci derece usulsüzlükler

TL

1- Sermaye şirketleri

180

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

110

3 - İkinci sınıf tüccarlar

55

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

25

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

14,80

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

7

  

İkinci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

98

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

55

3 - İkinci sınıf tüccarlar

25

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

14,80

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

7

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

3,90

  

Özel Usulsüzlük

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması (Her belge için 290 TL.'den az olmamak üzere bu belgelerde yazılması gereken meblağın % 10'u)

290

  

Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

148.000

  

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

290

  

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

14.800

  

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

148.000

  

3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

290

  

4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

7.000

  

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

350

  

6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

1.100

 - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

220.000

  

7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.480

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.100

Damga Vergisinde

 

Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,40

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.900

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında

980

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında

490

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.200

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

600

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

300

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.480.000

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı

70.000

 

2018 Yılı

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

TL

 

(Kanuna bağlı cetvel)

 

I inci derece usulsüzlükler

 

 

1- Sermaye şirketleri

148

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                          

90

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

45

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   

21

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

12

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

5,7

 

II nci derece usulsüzlükler

 

 

1- Sermaye şirketleri

80

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

45

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

21

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

12

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5,7

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

3,2

 

2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

240

 

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

120.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

240

 

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

12.000

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

120.000

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

240

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

5.700

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

290

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

900

 

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

180.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.200

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

900

 

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2

 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 
 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.600

 
 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

800

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

400

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.200.000

 

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı

57.000

 

 

2017 Yılı

Birinci derece usulsüzlükler

 TL

1- Sermaye şirketleri

130,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

80,00

3 - İkinci sınıf tüccarlar

40,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

19,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

11,00

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

5,00

  

İkinci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

70,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

40,00

3 - İkinci sınıf tüccarlar

19,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

11,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5,00

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,80

  

Özel Usulsüzlük

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

210,00

  

Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

110.000,00

  

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

210,00

  

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

11.000,00

  

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

110.000,00

  

3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

210,00

  

4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

5.000,00

  

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

260,00

  

6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

800,00

 - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

160.000,00

  

7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.100,00

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

800,00

Damga Vergisinde

 

Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,80

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.400,00

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında

700,00

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında

350,00

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.100.000,00

 Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı

 50.000,00

 

2016 Yılı

Birinci derece usulsüzlükler

 TL

1- Sermaye şirketleri

126,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

80,00

3 - İkinci sınıf tüccarlar

40,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

19,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

11,00

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

5,00

  

İkinci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

69,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

40,00

3 - İkinci sınıf tüccarlar

19,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

11,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5,00

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,70

  

Özel Usulsüzlük

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

210,00

  

Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

110.000,00

  

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

210,00

  

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

11.000,00

  

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

110.000,00

  

3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

210,00

  

4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

5.000,00

  

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

260,00

  

6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

800,00

 - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

158.000,00

  

7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.100,00

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

800,00

Damga Vergisinde

 

Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,79

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.370,00

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında

690,00

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında

340,00

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.100.000,00

 

2015 Yılı

Birinci derece usulsüzlükler

 TL

1- Sermaye şirketleri

120,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

77,00

3 - İkinci sınıf tüccarlar

39,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

18,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

10,60

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,80

  

İkinci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

66,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

39,00

3 - İkinci sınıf tüccarlar

18,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

10,60

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,80

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,60

  

Özel Usulsüzlük

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

200,00

  

Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

106.000,00

  

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

200,00

  

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

10.600,00

  

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

106.000,00

  

3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

200,00

  

4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

4.800,00

  

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

250,00

  

6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

770,00

 - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

150.000,00

  

7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.060,00

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

770,00

Damga Vergisinde

 

Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,70

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.300,00

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında

660,00

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında

330,00

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.060.000,00

 

2014 Yılı
 

Birinci derece usulsüzlükler

 TL

1- Sermaye şirketleri

110,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

70,00

3 - İkinci sınıf tüccarlar

36,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

17,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

9,70

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,40

  

İkinci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

60,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

36,00

3 - İkinci sınıf tüccarlar

17,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

9,70

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,40

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,40

  

Özel Usulsüzlük

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

190,00

  

Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

97.000,00

  

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

190,00

  

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

9.700,00

  

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

97.000,00

  

3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

190,00

  

4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

4.400,00

  

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

230,00

  

6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

700,00

 - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

140.000,00

  

7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

970,00

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

700,00

Damga Vergisinde

 

Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,60

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.200,00

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında

600,00

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında

300,00

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

970.000,002013 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları


Birinci derece usulsüzlükler

 TL

1- Sermaye şirketleri

110,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

70,00

3 - İkinci sınıf tüccarlar

35,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

17,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

9,40

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,30

  

İkinci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

60,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

35,00

3 - İkinci sınıf tüccarlar

17,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

9,40

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,30

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,40

  

Özel Usulsüzlük

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
 
Her belge için 190 TL.'den az olmamak üzere bu belgelerde yazılması gereken meblağın (VUK Madde 353/1)
 

 %10

  

Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

94.000,00

  

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

190,00

  

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

9.400,00

  

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

94.000,00

  

3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

190,00

  

4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

4.300,00

  

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

230,00

  

6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

700,00

 - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

140.000,00

  

7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

940,00

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

700,00

Damga Vergisinde

 

Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,60

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.200,00

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında

600,00

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında

300,00

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

940.000,002012 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

Birinci derece usulsüzlükler

TL

1- Sermaye şirketleri

105,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

66,00

3 - İkinci sınıf tüccarlar

33,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

16,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

8,80

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,00

  

İkinci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

58,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

33,00

3 - İkinci sınıf tüccarlar

16,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

8,80

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,00

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,30

  

Özel Usulsüzlük

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

180,00

  

Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

88.000,00

  

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

180,00

  

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

8.800,00

  

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

88.000,00

  

3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

180,00

  

4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

4.000,00

  

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

220,00

  

6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

660,00

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

130.000,00

  

7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

880,00

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

660,00

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.170,00

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında

580,00

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında

280,00

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

880.000,00

 

2011 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

Birinci derece usulsüzlükler

 TL

1- Sermaye şirketleri

96,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

60,00

3 - İkinci sınıf tüccarlar

30,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

15,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

8,00

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

3,70

  

İkinci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

53,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

30,00

3 - İkinci sınıf tüccarlar

15,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

8,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

3,70

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,15

  

Özel Usulsüzlük

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

170,00

  

Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

80.000,00

  

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

170,00

  

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

8.000,00

  

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

80.000,00

  

3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

170,00

  

4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

3.700,00

  

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

200,00

  

6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

600,00

 - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

120.000,00

  

7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

800,00

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

600,00

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.070,00

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında

530,00

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

260,00

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

800.000,00